Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikringen er obligatorisk for den professionelle byggeherre, som opfører byggeri af private boliger.

Byggetilladelse

forsikring

Den professionelle byggeherre kan kun opnå byggetilladelse ved fremvisning af dokumentation for at et forsikringsselskab har givet tilbud på en byggeskadesforsikring.

Forbrugerbeskyttelse

Med en byggeskadeforsikring for forbrugerne mulighed for at gå til forsikringsselskabet for at få dækket udgifter til skader der er omfattet af forsikringen.

Aftale om forsikringen bliver indgået med den professionelle byggeherre, men sikret er den, der til en hver tid ejer en boligenhed (hus eller lejlighed) i bebyggelsen under forsikringens 10-årige løbetid.

Forsikringspligt
 • når en professionel bygherre opfører en bygning
 • når en privat person køber byggegrunden og projektet af samme firma, som tillige udfører eller lader byggearbejderne udfører.
 • når en privat person køber en byggegrund på betingelse af, at et bestemt firma opfører bebyggelsen.
 • når en privat person udbyder opførelsen af en helårsbolig i en samlet entreprise.
Ikke forsikringspligt
 • når en privat person selv står for styringen af byggeprocessen og selv indgår aftaler med håndværkere.
 • når en privat person selv udfører en væsentlig del af arbejdet.
 • når bygherre er en offentlig myndighed.
 • når bygherre fravælger forsikringen.
Byggeri der er omfattet
 • alt privat byggeri, som hovedsageligt anvendes til helårsbeboelse, og som ikke nyder offentlig støtte.
 • en- og tofamilieshuse.
 • andelsboliger (også det byggeri, hvor kommunen garanterer for lån)
 • nyetablering af helårsboliger i eksisterende boliger, fx loftrum som inddrages til beboelse.
Byggeri, der ikke er omfattet
 • sommer og fritidshuse
 • timeshare-lejligheder til feriebrug
 • renovering af eksisterende bebyggelse
 • offentlig støttet byggeri, der er dækket af byggeskadefonden
Hvad omfatter forsikringen

Forsikringen omfatter bebyggelsen med de faste installationer, som er nødvendige, for at bebyggelsen kan fungere efter sit formål.

Hvad dækker forsikringen

Forsikringen har til formål at dække væsentlige byggeskader, når de har årsag i forhold ved forhold af bebyggelsen.

Eftersyn

Forsikringsordningen indeholder krav om 2 professionelle eftersyn af byggeriet indenfor de første 5 år efter byggeriets aflevering til ejeren af bygningen. Eftersynenes hovedformål er at opdage og udbedre skader.

Egenbetaling

Sikrede skal selv betale 10.000 kr. pr. dækket skade pr. dækket bolig- eller erhvervsenhed. I hele forsikringsperioden kan egenbetalingen sammenlagt ikke blive større end 20.000 kr.

Forsikringen er tegnet for en periode af 10 år og kan ikke opsiges.